Børne- og ungdoms­psykiatrisk udredning

Flere børn og unge oplever psykiske problemer, som kræver professionel hjælp. Mentale helbredsproblemer blandt børn og unge har været stigende de sidste år.

Jeg kan hjælpe jer med at afklare barnets eller den unges udfordringer og ressourcer, og tilrettelægge behandling og vejledning, så I får den rette forståelse for de udfordringer jeres barn/unge måtte opleve. 

Gennem grundige undersøgelser og udredning afdækkes mulige udfordringer og via fælles indsats kan vi støtte barnet eller den unge tilbage i en god trivsel og en sund udvikling.

Jeg tilbyder individuelt tilrettelagt udredning af børn og unge og deres familier. Forløbene planlægges i samarbejde med jer med fokus på ro, tillid og professionalisme. 

Børnepsykolog i samtale med ung pige

Udredning i Den Børne­psykiatriske Klinik

Som en del af Den Børnepsykiatriske Klinik i Silkeborg tilbydes udredning af langt de fleste børne- og ungdomspsykiatriske problematikker. Udredningen tilrettelægges individuelt ud fra de problematikker, der beskrives. Udredningen består af en række samtaler og undersøgelser. Derudover kan der indhentes oplysninger fra barnets/den unges netværk eks. skolen.

Diagnostisk afklaring sker i samarbejde med erfaren speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri, som varetager den lægefaglige del af undersøgelsen. Læs mere her 

Udredning og behandling foregår i henhold til de nationale kliniske retningslinjer og anbefalinger. Læs mere her

Person holder et forstørrelsesglas med en glad smiley

Udredning, psykologisk undersøgelse og testning

Klinikken tilbyder udredning for eks. følgende:
  • Angstlidelser
  • Depression
  • Belastningsreaktioner
  • OCD
  • ADHD
  • ADD
  • Autisme­spektrumforstyrrelser

En typisk børne- og ungdoms­psykiatrisk udredning

Når I kommer i klinikken, indledes udredningsforløbet af en førstegangssamtale (90 min), hvor I forældre sammen med jeres barn/unge beskriver de problematikker og udfordringer I oplever.
Herefter lægges en individuel udredningsplan relevant for jeres udredning. 

Dette kan indeholde:

Klinisk interview
En grundig samtale med hhv. jer forældre og jeres barn/unge, hvor der via struktureret klinisk interview indsamles oplysninger om barnets/den unges mentale og følelsesmæssige tilstand, om hvordan de har det, hvad de tænker og hvordan de håndterer forskellige situationer i deres liv.

Der indhentes oplysninger om barnets/den unges symptomer, udviklingshistorie, familiebaggrund og eventuelle tidligere erfaringer med psykiske problemer.

Dette kan omfatte standardiserede psykologiske tests og vurderinger, der måler forskellige aspekter af barnets/den unges kognitive/intellektuelle funktioner, følelsesmæssig tilstand og adfærdsmæssige funktioner. Disse vurderinger kan hjælpe med at identificere eventuelle kognitive, opmærksomhedsmæssige eller følelsesmæssige udfordringer, som barnet/den unge står over for.

Der indhentes information fra barnets/den unges netværk for at vurdere barnets/den unges skolefaglige præstation, herunder koncentrationsevne i undervisningssammenhæng, sociale færdigheder og adfærdsmæssige problematikker. 

Barn/unge, forældre og netværk udfylder ifm. udredningen spørgeskemaer, der giver en systematisk beskrivelse af barnet/den unge på forskellige områder. Det kan være eks. ADHD-RS, BRIEF-2, ABAS-3.

Foretages hos erfaren speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri.

Når undersøgelsen er færdig

Når undersøgelsen er færdig, drøftes indholdet på en intern konference i Den Børnepsykiatriske Klinik. Herefter tilbydes I en tilbagemeldingssamtale, hvor undersøgelsens resultater og anbefalinger gennemgås.

Der udarbejdes en grundig udtalelse på baggrund af undersøgelsen, som fremsendes til jer, og som I kan bruge til at formidle undersøgelsen til netværket omkring barnet/den unge.  Heri vil anbefalinger for den videre behandling og støttebehov fremgå. 

Hvis det ønskes, kan jeg deltage i netværksmøder, hvor det er muligt at gennemgå og drøfte barnets/den unges udredning og støttebehov.

Behandlingsmæssigt tilbydes psykoedukation til jer forældre. Læs mere her

Hvis det er relevant, tilbydes også samtaleforløb/terapi til barnet/den unge.
Læs mere her

Børnepsykiatrisk udredning